+30-210-3633004
·
[email protected]
Επικοινωνια

Επιχειρησιακό Προγράμμα Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη Προδημοσίευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020, που αφορούν προσκλήσεις προγραμμάτων ΕΣΠΑ, για τέσσερις (4) δράσεις. Αναμένεται να δημοσιευτούν στην συνέχεια και οι σχετικές προσκλήσεις  προγραμμάτων. Οι προδημοσιεύσεις είναι οι ακόλουθες:

1) Πρώτη (1η) Δράση  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»

Το εν λόγω πρόγραμμα έχει ως βασικό στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που έχουν συσταθεί έως την 31/12/2013 και δραστηριοποιούνται στους οκτώ (8) ακολούθως αναφερόμενους στρατηγικούς τομείς της χώρας:

  • Αγροδιατροφή και Βιομηχανία Τροφίμων,
  • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες,
  • Υλικά και Κατασκευές,
  • Εφοδιαστική Αλυσίδα,
  • Ενέργεια,
  • Περιβάλλον,
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ,
  • Υγεία.

Ως μικρή επιχείρηση ορίζεται, σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από πενήντα (50) εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα (10) εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ

Από το πρόγραμμα αυτό εξαιρούνται οι εξής δραστηριότητες:

Α) Δεν στηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του ΕΚ. 1301/2013, ήτοι οι δραστηριότητες αφορούσες:

* τον παροπλισμό ή την κατασκευή πυρηνικών σταθμών ηλεκτρο­παραγωγής,

* επενδύσεις για την επίτευξη της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από δραστηριότητες που παρατίθενται στο πεδίο εφαρμογής του Παραρτήματος Ι της οδηγίας 2003/87/ΕΚ,

* την παρασκευή, επεξεργασία και εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού,

* επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες, κατά την έννοια των ενωσιακών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις και

* επενδύσεις σε υποδομές αερολιμένων, εκτός και εάν συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος ή συνοδεύονται από επεν­δύσεις που είναι αναγκαίες για τον περιορισμό ή τη μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων.

Β) Δεν στηρίζονται από τον Κανονισμό για τις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας-De minimis, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΕΚ.1407/2013, ήτοι:

* ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου,

* ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων,

* ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, περιπτώσεις που i) το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις, και ii) η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς,

* ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη και

* ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων.

Γ) Εστίαση,

Δ) Λιανικό εμπόριο και

Ε) Τουρισμός (δεδομένου ότι διαθέτει δικό του ανεξάρτητο πρόγραμμα).

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης θα ορισθούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος, η οποία αναμένεται.

Μάθετε περισσότερα εδώ.

2) Δεύτερη (2η) Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν  την 1/1/1991 ή ενώσεις αυτών, τα οποία: α) είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή β) ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν είναι έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Σε περίπτωση σύστασης εταιρικού σχήματος, όλοι οι εταίροι θα πρέπει να πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις. Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν δύνανται να λάβουν μια από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές,  ήτοι Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.), Ι.Κ.Ε, ατομική επιχείρηση και κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση του Ν. 4019/2011.

Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων, με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια, όπως και στην ενίσχυση της απασχόλησης, με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Τα εισοδηματικά κριτήρια, όπως και οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, θα ορίζονται στην Πρόσκληση του Προγράμματος.

Μάθετε περισσότερα εδώ.

3) Τρίτη (3η) Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Δυνητικοί δικαιούχοι του εν λόγω προγράμματος είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν την 1/1/1991, για την έναρξη – υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου, και συγκεκριμένα: α) Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή β) φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, όπως ενδεικτικά αναφέρουμε ιατροί, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, οικονομολόγοι, λογιστές.

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας Προδημοσίευσης, θα ορισθούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος, μεταξύ των οποίων θα περιλαμβάνονται δαπάνες αναγκαίου επαγγελματικού παραγωγικού εξοπλισμού, λειτουργικού κόστους της δραστηριότητας, προβολής και δικτύωσης και γενικού εξοπλισμού, όπως γραφεία, καθιστικά κ.α.

Μάθετε περισσότερα εδώ.

4) Τέταρτη (4η) Δράση «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις, που έχουν συσταθεί έως την 31/12/2013 και απασχολούν κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία τουλάχιστον μια (1) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τουρισμού (ΚΑΔ), οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της εν λόγω Δράσης, θα ορισθούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος.

Μάθετε περισσότερα εδώ.

Σημειώνουμε ότι η περίοδος υποβολής προτάσεων θα ξεκινήσει με τη δημοσίευση των σχετικών προσκλήσεων και θα διαρκέσει τουλάχιστον δύο (2) μήνες.