+30-210-3633004
·
[email protected]
Επικοινωνια

Blog

Το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής έχει επιφέρει ριζικές μεταβολές σε κάθε τομέα της ανθρώπινης συμβίωσης, επηρεάζοντας αρνητικά την καθημερινότητα των πολιτών. Ακραία καιρικά φαινόμενα, από πρωτοφανή κύματα καύσωνα και ανεξέλεγκτες πυρκαγιές μέχρι ακραίες χιονοπτώσεις και καταστροφικές πλημμύρες, μονοπωλούν το ενδιαφέρον της επικαιρότητας και ευθύνονται για ανυπολόγιστες ζημίες αλλά και για την απώλεια πολλών ανθρώπινων ζωών.
Read More
Α ρ ι θ μ ό ς  Αποφάσεως 1196/2018 TO ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη ……. τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα του Δικαστηρίου Δήμητρα Αθανασοπούλου. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 03 Σεπτεμβρίου του 2018 για να δικάσει την εξής υπόθεση : Αιτών: ………..
Read More
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ                                                           51 /2018               ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Κωνσταντίνα Τσάλλου και τη Γραμματέα Ευφημία Βαρλά Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του την 01.11.2018 για να δικάσει την υπόθεση : Α). Για την με αριθμ. ..../2018 αίτηση : ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « ………..» και το διακριτικό τίτλο
Read More
Επισημάνσεις αναφορικά με την εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος βιντεοεπιτήρησης. Ι. Ως δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο και μια εξ αυτών αποτελεί και η καταγραφή της εικόνας των φυσικών προσώπων μέσω της βιντεοεπιτήρησης. Η εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας (βιντεοεπιτήρηση) από φυσικά
Read More
Απόσπασμα Απόφασης [...] Από την κατάθεση του μάρτυρα του κατηγορουμένου, τα έγγραφα που αναγνώσθηκαν στο ακροατήριο και την απολογία του κατηγορουμένου προέκυψε ότι η εταιρεία με την επωνυμία «……………» που εκπροσωπούσαν οι κατηγορούμενοι ετέθη σε διαδικασία εξυγίανσης σύμφωνα με τον πτωχευτικό κώδικα. Δυνάμει της υπ’ αριθμόν …/2013 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επικυρώθηκε η συμφωνία
Read More
Απόσπασμα Απόφασης [...] Η υπό κρίση από …/…/2015 με αριθμό κατάθ. …/ 2015 έφεση της εκκαλούσας-ανακόπτουσας κατά της με αριθμό 92/2015 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που εκδόθηκε αντιμωλία των δια­δίκων, κατά την διαδικασία των πιστωτικών τίτλων, έχει ασκηθεί σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις και είναι εμπρόθεσμη, καθόσον από τα στοιχεία της δικογραφίας δεν
Read More
Την 25η Μαΐου του έτους 2018, τέθηκε σε εφαρμογή ο υπ’ αριθμ. 2016/679 Κανονισμός με τίτλο «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων». Το νέο αυτό ενωσιακό νομοθέτημα, το οποίο αντικατέστησε την Οδηγία 95/46/ΕΚ, διευρύνει τα δικαιώματα των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων και αυστηροποιεί τις υποχρεώσεις των υπευθύνων επεξεργασίας, που πλέον επεκτείνονται, εν μέρει, και στους εκτελούντες
Read More
Απόσπασμα ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ. ΔΙΑΚΩΛΥΤΙΚΗ ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ. Αν με τη δικαιοπραξία τα αποτελέσματά της εξαρτήθηκαν από γεγονός μελλοντικό και αβέβαιο (αναβλητική αίρεση), τα αποτελέσματα αυτά επέρχονται μόλις συμβεί το γεγονός, ενώ η αίρεση θεωρείται ότι πληρώθηκε, αν την πλήρωσή της εμπόδισε αντίθετα προς την καλή πίστη εκείνος,
Read More
Απόσπασμα ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ. ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου υπάρχει, όταν οι συμβαλλόμενοι δεν έχουν συμφωνήσει ορισμένη διάρκεια, ούτε η χρονική αυτή διάρκεια συνάγεται από το είδος ή τον σκοπό της εργασίας. Αντίθετα, η σύμβαση εργασίας είναι ορισμένου χρόνου, όταν είτε συμφωνήθηκε είτε
Read More
Απόσπασμα ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ. Προϋποθέσεις επιδίκασης προμήθειας στον εμπορικό αντιπρόσωπο, κατ' άρθρο 6 παρ. 1 και 2 ΠΔ 219/1991, για εμπορικές πράξεις συναφθείσες πριν και μετά τη λύση της σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας. Αναγκαία στοιχεία για το ορισμένο της αγωγής δεδομένου ότι πρόκειται για αμοιβή για καταρτισμένες πράξεις και όχι για αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη. Διατάξεις:
Read More