+30-210-3633004
·
[email protected]
Contact Now

Blog

Α ρ ι θ μ ό ς  Αποφάσεως 1196/2018 TO ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη ……. τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα του Δικαστηρίου Δήμητρα Αθανασοπούλου. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 03 Σεπτεμβρίου του 2018 για να δικάσει την εξής υπόθεση : Αιτών: ………..
Read More
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ                                                           51 /2018               ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Κωνσταντίνα Τσάλλου και τη Γραμματέα Ευφημία Βαρλά Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του την 01.11.2018 για να δικάσει την υπόθεση : Α). Για την με αριθμ. ..../2018 αίτηση : ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « ………..» και το διακριτικό τίτλο
Read More
Επισημάνσεις αναφορικά με την εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος βιντεοεπιτήρησης. Ι. Ως δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο και μια εξ αυτών αποτελεί και η καταγραφή της εικόνας των φυσικών προσώπων μέσω της βιντεοεπιτήρησης. Η εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας (βιντεοεπιτήρηση) από φυσικά
Read More
Απόσπασμα Απόφασης [...] Από την κατάθεση του μάρτυρα του κατηγορουμένου, τα έγγραφα που αναγνώσθηκαν στο ακροατήριο και την απολογία του κατηγορουμένου προέκυψε ότι η εταιρεία με την επωνυμία «……………» που εκπροσωπούσαν οι κατηγορούμενοι ετέθη σε διαδικασία εξυγίανσης σύμφωνα με τον πτωχευτικό κώδικα. Δυνάμει της υπ’ αριθμόν …/2013 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επικυρώθηκε η συμφωνία
Read More
Απόσπασμα Απόφασης [...] Η υπό κρίση από …/…/2015 με αριθμό κατάθ. …/ 2015 έφεση της εκκαλούσας-ανακόπτουσας κατά της με αριθμό 92/2015 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που εκδόθηκε αντιμωλία των δια­δίκων, κατά την διαδικασία των πιστωτικών τίτλων, έχει ασκηθεί σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις και είναι εμπρόθεσμη, καθόσον από τα στοιχεία της δικογραφίας δεν
Read More
Την 25η Μαΐου του έτους 2018, τέθηκε σε εφαρμογή ο υπ’ αριθμ. 2016/679 Κανονισμός με τίτλο «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων». Το νέο αυτό ενωσιακό νομοθέτημα, το οποίο αντικατέστησε την Οδηγία 95/46/ΕΚ, διευρύνει τα δικαιώματα των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων και αυστηροποιεί τις υποχρεώσεις των υπευθύνων επεξεργασίας, που πλέον επεκτείνονται, εν μέρει, και στους εκτελούντες
Read More
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη Προδημοσίευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020, που αφορούν προσκλήσεις προγραμμάτων ΕΣΠΑ, για τέσσερις (4) δράσεις. Αναμένεται να δημοσιευτούν στην συνέχεια και οι σχετικές προσκλήσεις  προγραμμάτων. Οι προδημοσιεύσεις είναι οι ακόλουθες: 1) Πρώτη (1η) Δράση  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ
Read More
Με το Ν. 4337/2015 («Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», ΦΕΚ Α’ 129/17-10-2015), επήλθαν σημαντικές μεταβολές στα ισχύοντα όρια ποινικοποίησης της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο. Δυνάμει του άρθρου 8 του Ν. 4337/2015, η ισχύς του οποίου ξεκίνησε από 17/10/2015, τροποποιείται η παρ. 1, (καθιερώνεται ως όριο για  το
Read More
Αναπροσαρμογή των συμβάσεων Το τελευταίο χρονικό διάστημα η σοβαρή οικονομική κρίση που διανύει η χώρα μας έχει άμεση συνέπεια στην μείωση των εισοδημάτων και στη δυνατότητα κάλυψης των συμβατικών υποχρεώσεων, δεδομένης της αλλαγής των οικονομικών δεδομένων. Η μείωση των εισοδημάτων επέφερε ως αποτέλεσμα  τα συμβαλλόμενα μέρη να αναθεωρούν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους, με βάση τα
Read More
Πρόσφατα το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με απόφασή του, απέρριψε το αίτημα τράπεζας για μείωση της τιμής πρώτης προσφοράς σε ακίνητο που όδευε για τρίτο πλειστηριασμό μετά από δύο άγονους. Φρένο στη σημαντική μείωση της τιμής πρώτης προσφοράς κατά τον τρίτο πλειστηριασμό για την πώληση κατασχεθέντων ακινήτων βάζουν, λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών, αποφάσεις δικαστηρίων, παγιώνοντας,
Read More