+30-210-3633004
·
[email protected]
Contact Now

Αίτηση ασφαλιστικων μέτρων νομής-Κύρια Παρέμβαση- Απορρίπτει κύρια παρέμβαση λόγω έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

                                                          51 /2018              

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Κωνσταντίνα Τσάλλου και τη Γραμματέα Ευφημία Βαρλά

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του την 01.11.2018 για να δικάσει την υπόθεση :

Α). Για την με αριθμ. …./2018 αίτηση :

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « ………..» και το διακριτικό τίτλο «……..» που εδρεύει στις …………, επί της οδού …… αριθμ. …., με ΑΦΜ ……, Δ.Ο.Υ. ….. κι εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Νικόλαου Νικολαΐδη ( προσκόμισε το με αριθμ. ………… γραμμ. του ΔΣΑ).

ΤΗΣ ΚΑΘΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: Της εταιρείας με την επωνυμία «………………» που εδρεύει στη …………. επί της οδού ……..αριθμ. .. και …., με ΑΦΜ ……, Δ.Ο.Υ ….. νομίμως εκπροσωπούμενης που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου ………………. ( ο οποίος προσκόμισε το αριθμ…………. γραμμ. του ΔΣΑ).

Β). Για την με αριθμ. …/2018 Κύρια Παρέμβαση-Αίτηση Ανάκλησης Προσωρινής Διαταγής.

ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΝΤΩΝ-ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ:

  • Της υπό εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « ………..» και το

δ.τ. «….» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός * ….αριθμ. …) νόμιμα εκπροσωπούμενη από τους δύο εκ των τριών εκκαθαριστών της εταιρείας …………. του …………. και …………….. του ……. και

2). Του ………… του ………. κατοίκου …….. (οδός ………αριθμ. ….) με ΑΦΜ ……, υπό την ιδιότητα του μετόχου της ως άνω εταιρείας , που παραστάθηκαν δια της πληρεξούσιας δικηγόρου ……….. (η οποία προσκόμ. το με στοιχεία …… γραμμ. του ΔΣΑ).

ΤΩΝ ΚΑΘΩΝ Η ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ:

α).Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « …………» και το διακριτικό τίτλο «…..» που εδρεύει …… (….αριθμ. ..), με ΑΦΜ ……, Δ.Ο.Υ. …… κι εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Νικόλαου Νικολάίδη (προσκομ. το με αριθμ. ………. γραμμ. του ΔΣΑ).

β).Της ανώνυμης εταιρείας «…………….. » και το διακριτικό τίτλο «…….» που εδρεύει στη ………επί της οδού ….. αριθμ. … και …, με ΑΦΜ …. , Δ.Ο.Υ …., νομίμως εκπροσωπούμενης που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου ………( ο οποίος προσκόμισε το αριθμ……. γραμμ. του ΔΣΑ).

Η αιτούσα με την από 24.10.2018 αίτησή της που κατατέθηκε στο παρόν δικαστήριο κι έλαβε αριθμό ΓΑΚ …./2018 και ΕΑΚ …/2018 και η κυρίως παρεμβαίνουσα με την από 25.10.2018 κύρια παρέμβαση που κατατέθηκε με αριθμ. ΓΑΚ …./2018 και ΕΑΚ …/2018 στο ίδιο δικαστήριο, ζητούν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρουν στα δικόγραφά τους, που προσδιορίστηκαν προς συζήτηση στην αναφερόμενη δικάσιμο στην αρχή της παρούσης. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 984 παρ.1 ΑΚ ως προσβολή νοείται κάθε αποβολή ή διατάραξη της νομής που γίνεται παράνομα και χωρίς τη θέληση του νομέα. Από την ανωτέρω διάταξη συνάγεται ότι εννοιολογικά στοιχεία προσβολή της νομής είναι :α) αποβολή ή διατάραξη , β) παράνομη γ) χωρίς τη θέληση του νομέα. Άλλες προϋποθέσεις δεν θέτει ο νόμος . Αποβολή είναι κάθε πράξη που συνεπάγεται για το νομέα ολική ή μερική απώλεια της νομής του. Η άρνηση του κατόχου να αποδώσει στο νομέα το πράγμα δικαιολογεί ασφαλιστικά μέτρα νομής , μόνον εφόσον υποκρύπτει αντιποίηση της νομής (βλ. ερμην. ΚΠολΔ άρθρ.733 Κερ./Κονδ./Νίκα). Αν η νομή ασκείται από τον αντιπρόσωπο ως κάτοχο (μισθωτής, εντολοδόχος, θεματοφύλακας κλπ) χάνεται για τον αντιπροσωπευόμενο, αν ο αντιπρόσωπος δηλώσει ότι θέλει να νέμεται το πράγμα για τον εαυτό του. Αν όμως ο νομέας αποβλήθηκε, πλην όμως ο αντιπρόσωπός του εξακολουθεί να νέμεται γι αυτόν (τον αντιπροσωπευόμενο), η νομή διατηρείται και ο νομέας δεν αποβάλλεται έστω και αν ο αντιπρόσωπος αρνείται την απόδοση του πράγματος και ο τελευταίος δεν έχει την πρόθεση να είναι νομέας.(βλ. ασφαλιστικά Μέτρα 5η έκδοση Βασίλ. Μπρακατσούλα).

Με την κρινόμενη αίτηση (αριθμ. …./2018) η αιτούσα εκθέτει ότι δραστηριοποιείται από το έτος 2008 στην εμπορία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών καθώς και ειδών οικιακού εξοπλισμού. Ότι στις 11.10.2018 υπέβαλε προς την εταιρεία με το δ.τ. «……» έγγραφη παραγγελία, η τελική αξία της οποίας ανερχόταν στο ποσό των «859.708,54» ευρώ πλέον ΦΠΑ και τάχθηκε προθεσμία για έγκριση και αποδοχή της παραγγελίας αυτής έως την Παρασκευή 12-10-2018 και ώρα 18.00. Ότι στις 12-10-2018 κατόπιν επικοινωνίας της αιτούσας με εκκαθαρίστρια της …….., τροποποίησαν την ως άνω παραγγελία τους για την εξαγορά των εμπορευμάτων , η συνολική αξία των οποίων θα ανερχόταν στο ποσό των «734.517,24 ευρώ, συμπ/νου του ΦΠΑ ενώ τροποποιήθηκαν και λοιποί όροι της αρχικής συμφωνίας όπως ειδικότερα εκτίθενται στην αίτηση. Ότι σε εκτέλεση της συμφωνίας αυτής, αυθημερόν, στις 12-10-2018 κατέβαλε σε δύο δόσεις ως προκαταβολή του συμφωνηθέντος τιμήματος το ποσό των 184.000 ευρώ εκδοθέντων των σχετικών παραστατικών. Ότι στις 15-10-2018 εξόφλησε και το υπόλοιπο συμφωνηθέν τίμημα με δύο ισόποσες επιταγές που αναφέρονται στην αίτηση συνολικής αξίας 550.517,24 ευρώ, με ημερομηνία λήξης τον Μάρτιο του 2019, τις οποίες και παρέλαβε ο πωλητής της ……. υπογράφοντας σχετική απόδειξη είσπραξης επιταγών. Ότι με τον τρόπο αυτό κατέστη αποκλειστική κυρία των εμπορευμάτων αυτών. Ότι επειδή δεν διέθετε αποθήκες και αποθηκευτικό χώρο για το σύνολο των αγορασθέντων εμπορευμάτων, σύναψε με την καθής εταιρία σύμβαση αποθήκευσης των εμπορευμάτων στις αποθήκες που διατηρεί η καθής στον ….. , όπου και μεταφέρθηκαν, με την ειδικότερη συμφωνία να της παραδοθούν όποτε αυτά ζητηθούν. Ότι όταν ζητήθηκε η παράδοση των εμπορευμάτων, η καθής επικαλούμενη τη μη ολοκλήρωση της απογραφής αυτών, αρνήθηκε την παράδοσή τους. Ότι όταν ζητήθηκε εκ νέου η παράδοση αυτών, η καθής αρνήθηκε την παράδοση των εμπορευμάτων, επικαλούμενη την από 18.10.2018 εξώδικη δήλωση του …….., ενός εκ των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας ….. , την οποία είχε αποστείλει και στην αιτούσα εταιρεία, ζητώντας και από τις δύο να προβούν σε όλες τις δέουσες ενέργειες προκειμένου να αναστραφεί η πώληση και να παραδοθούν τα προϊόντα που ήδη είχε αγοράσει η αιτούσα, για τους λόγους που εξέθετε σ’ αυτή. Ότι προς απάντηση της ως άνω εξωδίκου, η αιτούσα κοινοποίησε την από 19-10-2018 εξώδικη δήλωση και στην καθής, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει αφενός ότι ο …………… δεν νομιμοποιείται να ζητά την αναστροφή της πώλησης, εφόσον αυτή έχει ολοκληρωθεί κι αφετέρου ότι η καθής δεν υποχρεούται να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια αναφορικά με την αναστροφή της πώλησης εφόσον έχει δεσμευτεί συμβατικά μόνο με την αιτούσα όσον αφορά την φύλαξη και την παράδοση των εμπορευμάτων. Ότι με την συμπεριφορά της αυτή και την άρνησή της να παραδώσει τα εμπορεύματα, η καθής προσέβαλε την κυριότητα και τη νομή της επί των εμπορευμάτων αυτών, αποβάλλοντάς την καθολικά από αυτή. Ότι επιπλέον εξαιτίας της μη παράδοσης των εμπορευμάτων, η αιτούσα υφίσταται βλάβη τόσο οικονομική όσο και στην αξιοπιστία της και στη φήμη της, εφόσον δεν μπορεί να είναι συνεπής στην εκτέλεση των παραγγελιών που ήδη έχουν υποβληθεί από πελάτες της, συνολικού ποσού «205.841,78» ευρώ. Ζητά για την άνω αιτία να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα, να αναγνωριστεί προσωρινά νομέας και κάτοχος των περιγραφόμενων εμπορευμάτων στο αριθμ. ……. τιμολόγιο πώλησης της εταιρείας ……., να διαταχθεί η αφαίρεση αυτών και με την βία από την καθής και η απόδοσή τους στην αιτούσα, να διαταχθεί στην καθής η παύση της προσβολής της νομής της επί των επίδικων εμπορευμάτων και η παράλειψή της στο μέλλον, να χορηγηθεί προσωρινή διαταγή με την οποία α) να της αποδοθεί η νομή των εμπορευμάτων που αναφέρονται στα επισυναπτάμενα στην αίτηση δελτίων παραγγελίας, και β) να διαταχθεί η αφαίρεση των εμπορευμάτων αυτών, να απαγγελθεί κατά της καθής χρηματική ποινή «3000,00» ευρώ και προσωπική κράτηση ενός έτους για κάθε παράβαση του διατακτικού της απόφασης που θα εκδοθεί και να καταδικαστεί η καθής στην εν γένει δικαστική της δαπάνη.

Η αίτηση αρμόδια εισάγεται στο παρόν δικαστήριο (άρθρο 733 και 25 παρ.2 ΚΠολΔ) κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 974, 984, 987, 988 ΑΚ , 682 επ. 731-734 και 176 ΚΠολΔ. Δεν είναι νόμιμα τα αιτήματα παύσης της μελλοντικής διατάραξη εκ μέρους της καθής στην άσκηση της νομής της αιτούσας και απειλής κατά της καθής χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης για κάθε παράβαση των όρων της παρούσης και ως εκ τούτου απορριπτέα διότι αφενός μεν κατ’ άρθρο 987 ΑΚ αίτημα της αίτησης αποβολής από τη νομή, όπως εν προκειμένω, είναι η απόδοση της νομής του πράγματος και όχι η παράλειψη της διατάραξης (άρθρο 989 ΑΚ) αφετέρου δε η απόφαση που δέχεται την αίτηση αποβολής εκτελείται άμεσα, επί κινητού κατ’ άρθρο 941 § 1 ΚΠολΔ, σύμφωνα με το οποίο ο δικαστικός επιμελητής αφαιρεί το πράγμα από τον ηττηθέντα διάδικο και το παραδίδει στον νικήσαντα και όχι έμμεσα κατ’ άρθρο 947 § 1 ΚΠολΔ, όπως επί διαταράξεως, που προβλέπει τέτοια απειλή κατά του υπόχρεου. Πρέπει επομένως κατά τα λοιπά, η ένδικη αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν, αφού οι διάδικοι κατέβαλαν τα νόμιμα τέλη για τη συζήτηση της.

Το αίτημα για χορήγηση προσωρινής διαταγής που περιλαμβάνεται στην κρινόμενη αίτηση προσδιορίστηκε προς συζήτηση στις 25.10.2018 και κατόπιν αναβολής εκδικάστηκε την επομένη, 26.10.2018 και εκδόθηκε προσωρινή διαταγή βάσει της οποίας αφενός απαγορεύθηκε στην καθής κάθε νομική και πραγματική μεταβολή επί των εμπορευμάτων που της είχαν παραδοθεί προς φύλαξη στις εγκαταστάσεις της δυνάμει σχετικής εντολής μέχρι τη συζήτηση της κρινόμενης αίτησης κι αφετέρου απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η παράσταση που άσκησε ως κυρίως παρεμβαίνουσα η υπό εκκαθάριση ανώνυμη εταιρεία ………., ελλείψει ενεργητικής νομιμοποίησης επειδή δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη νομίμου εξουσιοδοτήσεως από τους εκκαθαριστές. Την ως άνω προσωρινή διαταγή διατήρησε ως έχει και το παρόν δικαστήριο μέχρι την έκδοση της παρούσης απόφασης.

Η υπό εκκαθάριση ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία « …………..» και το δ.τ. «…..» και ο ……του ……, μέτοχος της ως άνω εταιρείας, με την αριθμ…./2018 Κύρια Παρέμβαση-Αίτηση Ανάκλησης Προσωρινής Διαταγής ζητούν να γίνει δεκτή η κύρια παρέμβασή τους και όλοι οι εμπεριεχόμενοι σ’ αυτή ισχυρισμοί, αρνούμενοι την παροχή προσωρινής έννομης προστασίας στην αιτούσα και ζητώντας την απόρριψη της αίτησης, να ανακληθεί η ως άνω από 26.10.2018 προσωρινή διαταγή ως προς το σκέλος που απορρίπτει την κύρια παρέμβαση της α’ αιτούσας «……..» ελλείψει ενεργητικής νομιμοποίησης και να διατηρηθεί ως προς το σκέλος που διατάσσεται η απαγόρευση κάθε νομικής και πραγματικής μεταβολής στην εταιρεία «……..» επί των εμπορευμάτων που της έχουν παραδοθεί προς φύλαξη στις εγκαταστάσεις της από την …….. δυνάμει σχετικής εντολής και τέλος να απορριφθεί καθ’ ολοκληρίαν η με αριθμ…./2018 αίτηση της ανώνυμης εταιρείας- αιτούσας ……….

Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η παρέμβαση αρμόδια εισάγεται ενώπιον του δικαστηρίου τούτου για να συνεκδικαστεί χάριν οικονομίας δίκης και εξόδων με την κρινόμενη αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Πλην όμως ελλείπει η ενεργητική νομιμοποίηση για την παραδεκτή άσκηση αυτής ως προς την κυρίως παρεμβαίνουσα υπό εκκαθάριση εταιρεία καθότι δεν υφίσταται νόμιμη εκπροσώπηση αυτής, αφού πιθανολογήθηκε ότι οι δύο (2) εκ των τεσσάρων (4) αρχικά νομίμως διορισθέντων εκκαθαριστών έχουν παραιτηθεί, δεδομένου ότι ως προς τις εσωτερικές σχέσεις της εταιρείας δεν απαιτείται η δημοσιότητα και οι διατυπώσεις που απαιτούνται για τις έναντι τρίτων σχέσεις ως προς τον διορισμό ή την παραίτηση των εκκαθαριστών και με δεδομένο ότι η μία εκ των δύο απομεινάντων εκκαθαριστών της υπό εκκαθάριση εταιρείας έκανε σαφή την πρόθεσή της περί μη συναίνεσής της σε καμία χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας προς την πληρεξούσια δικηγόρο της κυρίως παρεμβαίνουσας-υπό εκκαθάριση εταιρείας για την άσκηση της κρινόμενης παρέμβασης. Επομένως όσον αφορά την κύρια παρέμβαση κρίνεται απορριπτέα ελλείψει ενεργητικής νομιμοποίησης. Όσον αφορά τον κυρίως παρεμβαίνοντα, έναν εκ των δύο (2) μετόχων της υπό εκκαθάριση εταιρείας η κρινόμενη παρέμβαση αρμόδια ασκήθηκε (άρθρο 686 § 6 ΚΠολΔ), με το κρινόμενο δικόγραφο για να συζητηθεί ενώπιον του δικαστηρίου τούτου και να συνεκδικαστεί με την κρινόμενη αίτηση που κοινοποιήθηκε νομίμως κι εμπροθέσμως στους καθών και πρέπει να εξεταστεί ως προς την νομιμότητα αυτής. Από το σύνολο των διατάξεων του ν. 2190/1920, προκύπτει ότι η ανώνυμη εταιρεία είναι νομικό πρόσωπο διακεκριμένο από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα των μετόχων της. Είναι επομένως, υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και έχει δική της περιουσία, ανεξάρτητη από εκείνη των μετόχων της. Οι τελευταίοι έχουν, ως μέτοχοι, μόνο τα παρεχόμενα σ’ αυτούς από το νόμο δικαιώματα, με τα οποία εκφράζεται και η έννομη σχέση που τους συνδέει με την εταιρεία. Στα δικαιώματα αυτά δεν περιλαμβάνεται και το δικαίωμα συγκυριότητας στα περιουσιακά στοιχεία ή δικαίωμα στην περιουσία (ως σύνολο) της ανώνυμης εταιρείας (ΟλΑΠ 14/1999 ΕλΔ 40.758). Ως εκ τούτου ούτε και ο κυρίως παρεμβαίνων νομιμοποιείται να αιτηθεί την απόδοση των εμπορευμάτων με την επίκληση συνδρομής βλάβης στο πρόσωπό του εφόσον ο ίδιος ουδέποτε είχε την νομή και την κυριότητα των επίδικων εμπορευμάτων αλλά αυτά ανήκουν στην περιουσία της υπό εκκαθάριση εταιρείας και ως εκ τούτου τυγχάνει απορριπτέα και γι’ αυτόν η κρινόμενη παρέμβαση.

Από την εκτίμηση των ενόρκων μαρτυρικών καταθέσεων που εδόθησαν στο ακροατήριο, και περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, από όλα τα έγγραφα που προσκομίζουν κι επικαλούνται οι διάδικοι, από τους ισχυρισμούς και τις ομολογίες που συνάγονται από τα σημειώματα που κατέθεσαν οι διάδικοι (άρθρο 261 ΚΠολΔ), από τις αριθμ…./2018, …/18         και …/18 ένορκες βεβαιώσεις των μαρτύρων απόδειξης ….. του……, ……….και ……. αντίστοιχα ενώπιον της κας Ειρηνοδίκη Ν.Ιωνίας, κατόπιν νομίμου κλητεύσεως της αντιδίκου του κι εν γένει από όλη τη διαδικασία, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η αιτούσα ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία « ………………» και το διακριτικό τίτλο «…….» που εδρεύει ……., επί της οδού ……., αριθμ. ….. δραστηριοποιείται από το έτος 2008 στην εμπορία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών και ειδών οικιακού εξοπλισμού. Στις 12-10-2018 αγόρασε από την υπό εκκαθάριση εταιρεία με την επωνυμία ……. εμπορεύματα συνολικής αξίας «734.517,24 ευρώ, συμπ/νου του ΦΠΑ, εκδόθηκε δε σχετικά το με αριθ. …….. τιμολόγιο πώλησης της εκδούσας εταιρείας ………. Επειδή η αιτούσα δεν διέθετε αποθηκευτικούς χώρους και αποθήκες, συμφώνησε με την καθής ανώνυμη εταιρεία «…….», η τελευταία να αποθηκεύσει στις αποθήκες της που διατηρεί ………., για λογαριασμό της αιτούσας, όλα τα εμπορεύματα αναφέρονται στο ως άνω τιμολόγιο, έναντι αμοιβής, όπως τα ποσά αυτά συμφωνήθηκαν μεταξύ τους κατόπιν ανταλλαγής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας., με την ειδικότερη συμφωνία να της παραδοθούν όταν αυτά ζητηθούν. Στα πλαίσια της συμφωνίας αυτής την ίδια μέρα, στις 12.10.2018 μεταφέρθηκαν στις εγκαταστάσεις της καθής όλα τα εμπορεύματα που αναφέρονταν στο συνοδευτικό τιμολόγιο της ως άνω αγοράς. Πιθανολογήθηκε όμως ότι λόγω του μεγάλου όγκου των εμπορευμάτων, τα οποία μεταφέρθηκαν σε παλέτες, χωρίς packing list, απαιτήθηκε χρόνος για την παραλαβή τους. Στις 15-10-2018, η αιτούσα κατόπιν τηλεφωνικών επικοινωνιών της με την καθής ζήτησε να της παραδοθούν από τα αγορασθέντα προϊόντα, προκειμένου να τα μεταπωλήσει, πλην όμως η καθής επειδή δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία της απογραφής των εμπορευμάτων, αρνήθηκε να παραδώσει εμπορεύματα, καθόσον όπως κατέθεσε και η μάρτυρας της καθής στο ακροατήριο πάγια τακτική της εταιρείας είναι να μην γίνεται καμία σχετική ενέργεια και να μην εκτελείται καμία παραγγελία πριν την ολοκλήρωση της παραλαβής. Όταν της ζητήθηκε εκ νέου η παράδοση των εμπορευμάτων, στις 18-10-2018, η καθής αρνήθηκε εκ νέου την παράδοση αυτών αφενός γιατί όπως πιθανολογήθηκε δεν είχε ολοκληρωθεί η απογραφή αυτών κι αφετέρου πιθανολογείται ότι αρνήθηκε την παράδοση εμπορευμάτων και εξ αιτίας της κοινοποίησης προς αυτήν της από 18.10.2018 εξώδικης διαμαρτυρίας πρόσκλησης – δήλωσης του …….., ενός εκ των δύο μετόχων της υπό εκκαθάριση εταιρείας, με την οποία μεταξύ άλλων του γνωστοποιούνταν ότι η πωλήτρια εταιρεία των εμπορευμάτων είναι υπό εκκαθάριση και ότι υφίστανται ζητήματα σχετικά με την νομιμότητα της πώλησης και τις σχέσεις των εκκαθαριστών καθώς και με τους όρους και τις συμφωνίες της επίδικης πώλησης. Η καθής κατόπιν αυτού, κοινοποίησε στις 23.10.18 προς την αιτούσα, την υπό εκκαθάριση εταιρεία και τους τέσσερις (4) εκκαθαριστές την με ίδια ημερομηνία εξώδικη δήλωση (προσκ. σχετικές εκθέσεις επιδόσεως) προκειμένου να μην τεθούν σε κίνδυνο τα συμφέροντά της αλλά και των εμπλεκομένων μερών και να μην χαρακτηριστεί συνεργός πιθανόν σε παράνομες πράξεις, ζητώντας νομιμοποιητικά έγγραφα για την νόμιμη εκπροσώπηση της πωλήτριας εταιρείας κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης πώλησης ή πρακτικό του ισχύοντος κατά το χρόνο της πώλησης Συμβουλίου Εκκαθαριστών με βάση το οποίο ανατέθηκε στην …….. με την αιτούσα, δεσμεύοντας έτσι την υπό εκκαθάριση εταιρεία αναφορικά με την πώληση και δικαστική απόφαση για την τύχη των εμπορευμάτων και τον ορισμό τυχόν μεσεγγυούχου, τρίτου, άλλου από αυτήν, επειδή θα αδυνατεί να αποθηκεύσει τα εμπορεύματα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Από πρακτικό του συμβουλίου εκκαθαριστών, το οποίο προσκομίστηκε στην καθής και στο οποίο αποτυπώνεται η θέση των εκκαθαριστών της πωλήτριας εταιρείας (πλην του παραιτηθέντος ……), αποτυπώνεται η αντίθεση και μη προηγούμενη έγκριση δύο τουλάχιστον εκκαθαριστών για την επίδικη πώληση, ήτοι του ……….. και του ….., ως προς τον οποίο υπάρχει αμφισβήτηση για το αν έχει νόμιμα παραιτηθεί ή όχι. Από όλα τα ανωτέρω πιθανολογείται ότι η καθής ενήργησε με γνώμονα την ασφάλεια της μεταξύ τους συναλλαγής και για τη διασφάλισή της ότι δεν θα εκτεθεί στον κίνδυνο να χαρακτηριστεί συνεργός σε παράνομες πράξεις και όχι προκειμένου να αποβάλει την αιτούσα από την νομή των επίδικων κινητών πραγμάτων για τα οποία ποτέ δεν ισχυρίστηκε ότι είναι νομέας αυτών. Κατόπιν αυτών η κρινόμενη αίτηση θα πρέπει να απορριφθεί ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη, η κυρίως παρέμβαση ως προς την εταιρεία ως απαράδεκτη ελλείψει ενεργητικής νομιμοποίησης και ως προς τον κυρίως παρεμβαίνοντα ως μη νόμιμη. Τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφιστούν μεταξύ των διαδίκων κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 179 ΚΠολΔ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ κατ’αντιμωλία των διαδίκων

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αριθμ. ../2018 αίτηση.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αριθμ. …/2018 κύρια παρέμβαση.

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση και στο ακροατήριό του, στη Νέα Ιωνία Αττικής, απόντων των διαδίκων και πληρεξουσίων δικηγόρων στις 3 Δεκεμβρίου 2018.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                                                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ