+30-210-3633004
·
[email protected]
Contact Now

Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων-Μη πιθανολόγηση ύπαρξης επείγουσας περίπτωσης-Απορρίπτει αίτηση ως κατ’ ουσία αβάσιμη

Α ρ ι θ μ ό ς  Αποφάσεως

1196/2018

TO ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη ……. τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα του Δικαστηρίου Δήμητρα Αθανασοπούλου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 03 Σεπτεμβρίου του 2018 για να δικάσει την εξής υπόθεση :

Αιτών: ……….. του …….. κάτοικος ……… οδός ………… αρ……, που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του …………. (ΑΜ/ΔΣΑ ……….).

Καθ’ ων η αίτηση :  1) …….. του .…., κάτοικος …. οδός ……… αρ…….., 2) ………… του …….., κάτοικος ομοίως ως άνω, 3) ……… του ………, κάτοικος …………. οδός ………αρ….., εκ των οποίων η πρώτη και ο τρίτος παραστάθηκαν μετά και ο δεύτερος δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Νικόλαου Νικολαϊδη.(ΑΜ/ΔΣΑ ……).

Ο αιτών με την υπ’ αριθμόν καταθέσεως ……./………/2018 αίτησή του ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού,,, διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων, ζήτησε όσα αναφέρονται σε αυτή.

Για τη συζήτηση της υποθέσεως ορίστηκε δικάσιμος η 30-07-2018 και μετά από αναβολή η αναφερόμενη στην αρχή της αποφάσεως 03-09-2018, κατά την οποία εκφωνήθηκε από το οικείο έκθεμα με τη σειρά εγγραφής της και επακολούθησε συζήτηση όπως σημειώνεται στα πρακτικά και το Δικαστήριο

Αφού μελέτησε τη δικογραφία

Σκέφθηκε σύμφωνα με το Νόμο

Από τη διάταξη του άρθρου 682 παρ. 1 του ΚΠολΔ προκύπτει, ότι για να ληφθούν από το Δικαστήριο ασφαλιστικά μέτρα πρέπει, εκτός από την ύπαρξη του ουσιαστικού δικαιώματος, να υπάρχει επείγουσα περίπτωση ή επικείμενος κίνδυνος. Επείγουσα περίπτωση νοείται εκείνη, που χρειάζεται άμεση ρύθμιση με δικαστική παρέμβαση, όπως συμβαίνει, όταν η πάροδος του χρόνου μέχρι την άσκηση κύριας αγωγής, που θα εξεταστεί με τους κανόνες και τις εγγυήσεις της τακτικής διαδικασίας, πρόκειται να επιφέρει ουσιώδη βλάβη στην υλική φύση του αντικειμένου ή στο δικαιούχο, ενώ επικείμενος κίνδυνος υπάρχει, όταν η βλάβη επικρέμεται επί του πράγματος ή των διαδίκων (Β. Βαθρακοκοίλη ΚΠολΔ, υπ’ άρθρο 682, παρ. 12 και 13, ΠΠρΑΘ 3353/2009, ΠΠρΘεσ 32537/2011, ΠΠρΜυτ 27/2010, ΠΠρΡοδ 30/2005, ΜΠρΑθ 550/2012 τνπ ΝΟΜΟΣ). Επομένως, η λήψη των ασφαλιστικών μέτρων είναι επιτρεπτή, μόνο αν υπάρχει ασυνήθιστη ανάγκη για έκτακτη δικαστική προστασία του διαδίκου, που δικαιολογείται από τη συνδρομή παρόντων πραγματικών περιστατικών, τα οποία δημιουργούν τον κίνδυνο ματαίωσης του επίδικου δικαιώματος ή συνιστούν επείγουσα περίπτωση της παρούσας στιγμής (ΠολΠρΑΘ 133/2002, ΜΠρΑθ 10209/2007, ΜΠρΧαλκ 993/2006 Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ). Αν δεν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, η σχετική αίτηση απορρίπτεται, ως ουσιαστικά αβάσιμη, λόγω έλλειψης κατεπείγοντος.

Με την κρινόμενη αίτηση, ζητείται η λήψη ασφαλιστικών μέτρων προκειμένου να προστατευθεί η νομή του ακινήτου του αιτούντα κειμένου στην περιοχή ……….., η οποία διαταράσσεται παράνομα από την εγκατάσταση και διατήρηση στα όμορα ακίνητα των καθ’ων η αίτηση, ορνιθώνων χωρίς να πληρούν τις υγειονομικές διατάξεις και να τηρούν την απαραίτητη καθαριότητα, με αποτέλεσμα να εκπέμπεται αφόρητη δυσοσμία στο ακίνητο του αιτούντα, γεγονός που παραβλάπτει ουσιωδώς τη χρήση του και προσβάλει την προσωπικότητα του αιτούντα, δημιουργώντας κίνδυνο για την υγεία του αλλά και για τη δημόσια υγεία, γι’ αυτό ζητεί να υποχρεωθούν οι καθ’ ων σε άρση άλλως μεταφορά των εγκαταστάσεων /ορνιθώνων, σε απαγόρευση της χρήσης τους και κάθε μελλοντικής διατάραξης της νομής τους με απειλή χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης.

Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα, η αίτηση παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, αρμοδίου καθ’ ύλη και κατά τόπο (αρθρ. 682 επ., 733, 734 και 29 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ.), για να δικαστεί κατά την ειδική διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων (αρθρ. 686 επ. Κ.Πολ.Δ.) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 57,974,984,989, 1003,1004 ΑΚ, 947, 176 Κ.Πολ.Δ. Πρέπει ως εκ τούτου να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Οι καθ’ ων η αίτηση με το σημείωμά τους προέβαλαν την ένσταση ελλείψεως κατεπείγοντος για το λόγο ότι δεν συντρέχει εν προκειμένω επείγουσα περίπτωση, που να δικαιολογεί τη λήψη των αιτούμενων ασφαλιστικών μέτρων, η οποία είναι νόμιμη κατ’αρθρ.682 ΚΠολΔ και πρέπει να ερευνηθεί κατ’ ουσία.

Κατά τις προαναφερθείσες, στην αρχή της παρούσας, νομικές σκέψεις, προκειμένου να ληφθούν τα αιτούμενα ασφαλιστικά μέτρα, πρέπει μεταξύ των άλλων να υπάρχει επείγουσα περίπτωση ή επικείμενος κίνδυνος προς αποτροπή του οποίου να κατατείνει το ζητούμενο ασφαλιστικό μέτρο. Στην προκειμένη όμως περίπτωση, από την εκτίμηση των μαρτυρικών καταθέσεων στο ακροατήριο του δικαστηρίου και από τα προσκομισθέντα από τους διαδίκους έγγραφα, δεν πιθανολογήθηκε η ύπαρξη επείγουσας περίπτωσης, αφού τα περιστατικό στα οποία αναφέρεται ο αιτών ήτοι η διατάραξη της νομής του ακινήτου του ορνιθώνες των καθ’ ων, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται έλαβαν χώρα ήδη προ τεσσάρων μηνών πριν την κατάθεση της παρούσης αιτήσεως. Ωστόσο αντίστοιχη αίτηση λήψεως ασφαλιστικών μέτρων για την προσβολή της ακινήτου του κατά των δύο πρώτων εκ των καθ’ων της υπό κρίση αιτήσεως, είχε καταθέσει ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου και στις 31-8-2016, η οποία απερρίφθη κατ’ ουσία με την υπ’αρ.936/2016 απόφαση του δικαστηρίου αυτού.

Περαιτέρω από το υπ’αρ.πρωτ……./…/….-…. αντίγραφο του Τμήματος Ασφαλείας ……. προκύπτει ότι οι καθ’ ων κατέθεσαν την από …-…-2018 μηνυτήρια αναφορά κατά του αιτούντος για τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης και απάτης σχετικά με την ένδικη διαφορά. Κατά συνέπεια, δεδομένου ότι πρόκειται για μία διένεξη η οποία χρονίζει μεταξύ των διαδίκων, η βεβιασμένη υιοθέτηση των ισχυρισμών της αιτήσεως με την παρούσα ταχεία διαδικασία, με το σκεπτικό ότι επείγει η άμεση λύση της επίδικης διαφοράς λόγω επικειμένου κινδύνου, ο οποίος άλλωστε δεν προκύπτει από τις αποδείξεις, ούτε εξάλλου προσδιορίζεται στην αίτηση [ στην οποία αναφέρεται γενικά η απειλή επικείμενης προσβολής (προληπτική αξίωση για παράλειψη) του δικαιώματος προσωπικότητας του αιτούντα από τις ενέργειες των καθ’ ων ], χωρίς να ληφθούν υπόψη όλες οι παράμετροι της υποθέσεως και οι δυνατότητες που παρέχονται στο δικαστή με τα εχέγγυα της τακτικής διαδικασίας, όπως εκτιμήσεις πραγματογνωμόνων κλπ, για την ολοκληρωτική διάγνωση της διαφοράς, δεν δικαιολογεί την λήψη απόφασης περί των αιτουμένων προσωρινών μέτρων. Γι’ αυτό πρέπει, επειδή δεν πιθανολογήθηκε η ύπαρξη κατεπείγοντος (682 ΚΠολΔ) προς λήψη των αιτουμένων ασφαλιστικών μέτρων, αφού γίνει δεκτή η σχετική ένσταση των καθ’ ων, η οποία και αυτεπαγγέλτως εξετάζεται, η αίτηση ν’ απορριφθεί για το λόγο αυτό ως αβάσιμη κατ’ ουσία και να επιδικασθούν σε βάρος του αιτούντα (άρθρο 176 Κ.Πολ.Δ) τα δικαστικά έξοδα των καθ’ ων.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ’ αντιμωλίαν των διαδίκων.

Απορρίπτει την αίτηση.

Επιβάλλει σε βάρος του απούντα τα δικαστικά έξοδα των καθ’ ων τα οποία ορίζει στο ποσό των εκατόν πενήντα (150,00 ) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 23 Οκτωβρίου 2018.

 

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                                                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ’ αντιμωλίαν των διαδίκων.