+30-210-3633004
·
[email protected]
Επικοινωνια

Ακύρωση απόφασης Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων για καταχώρηση σήματος

Συγγνώμη,αυτή η εγγραφή είναι διαθέσιμη μόνο στα 中文. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ 6° ΤΡΙΜΕΛΕΣ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 7 Μαΐου 2018, με δικαστές τις: Γραμματική Κουφάκη, Πρόεδρο Πρωτοδικών Δ.Δ., Ελένη Αυγούστη και Κωνσταντίνα Γκαβαρδίνα (εισηγήτρια), Πρωτόδικες Δ.Δ. και γραμματέα τη Φωτεινή Σκαρμίντζου, δικαστική υπάλληλο, για να δικάσει την προσφυγή με χρονολογία κατάθεσης την 17.6.2011, της εταιρίας με την επωνυμία ….. η οποία παραστάθηκε με το δικηγόρο της Νικόλαο Νικολαϊδη, κατά του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, ο οποίος δεν παραστάθηκε. Κατά τη συζήτηση, η διάδικος που παραστάθηκε, ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της και ζήτησε όσα αναφέρονται στα πρακτικά.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη.

Αφού μελέτησε την δικογραφία Σκέφτηκε κατά το νόμο

Επειδή, με την υπό κρίση προσφυγή, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο(βλ. σχετ. το υπ’ αριθμ 1139446/17.6.2011,ειδικό έντυπο παραβόλου, σειράς Α’) ζητείται παραδεκτώς, από την προσφεύγουσα η ακύρωση, άλλως η μεταρρύθμιση της υπ’ αριθμ. …../11.4.2011 απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων (Δ.Ε.Σ.) του Υπουργείου Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ήδη Οικονομίας και Ανάπτυξης [άρθρο 2 παρ. 2 του π.δ/τος 123/2016, ΦΕΚ Α’ 208], με την οποία απορρίφθηκε η υπ’ αριθμ. ………/28.7.2010 δήλωση κατάθεσης του ημεδαπού σήματος ………. με απεικόνιση και ορισμένη έγχρωμη σύνθεση, για προϊόντα της κλάσης 34. Το Δικαστήριο προχωρεί στη συζήτηση της προσφυγής απολειπομένου του καθ’ ου Ελληνικού Δημοσίου, που κλητεύθηκε νομίμως και εμπροθέσμως (βλ. το από 21.9.2017 αποδεικτικό επιδόσεως του επιμελητή Διοικητικών Δικαστηρίων, ….  και το από 4.12.2017 πρακτικό της δημόσιας συνεδρίασης του παρόντος Δικαστηρίου).

 Επειδή, ο ν. 2239/1994 «Περί σημάτων» (Α’ 152), με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (EE L 40), ορίζει στο άρθρο 1 παρ. 1 ότι: «Θεωρείται σήμα κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από εκείνα άλλων επιχειρήσεων» και στο άρθρο ότι: «1. Σημείο δεν γίνεται δεκτό για καταχώριση: α) εάν ταυτίζεται με προγενέστερο σήμα και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες, για τα οποία το σήμα έχει δηλωθεί, ταυτίζονται με εκείνα για τα οποία προστατεύεται το προγενέστερο σήμα, β) εάν, λόγω της ταυτότητας με το προγενέστερο σήμα και της ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών ή της ομοιότητας με το προγενέστερο σήμα και της ταυτότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών ή της ομοιότητας με το προγενέστερο σήμα και της ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του κοινού, ο οποίος περιλαμβάνει και τον κίνδυνο συσχέτισής του με το προγενέστερο σήμα, γ) …2. Ως “προγενέστερα σήματα” κατά τον παρόντα νόμο νοούνται: α) τα σήματα, συμπεριλαμβανομένων των κοινοτικών, τα οποία έχουν καταχωρηθεί πριν από την ημερομηνία καταθέσεως της δηλώσεως του σήματος …».

 Επειδή, κατά τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 περ. β’ του ν. 2239/1994, με την οποία μεταφέρθηκε στην εσωτερική έννομη τάξη η αντίστοιχη ρύθμιση του άρθρου 4 παρ. 1 περ. β’ της οδηγίας 89/104/Ε.Ο.Κ., δεν γίνεται δεκτή η καταχώριση σήματος όταν, λόγω της ταυτότητάς του ή της ομοιότητάς του με προγενέστερο σήμα και λόγω της ταυτότητας ή της ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών, που προσδιορίζονται από τα δύο σήματα, υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης του κοινού (πρβλ. Σ.τ.Ε. 2943/2013). Ο κίνδυνος σύγχυσης του κοινού, κατά την έννοια του ιδίου άρθρου, δηλαδή ο κίνδυνος να θεωρήσει το κοινό ότι τα σχετικά προϊόντα (ή υπηρεσίες) προέρχονται από την ίδια επιχείρηση ή, ενδεχομένως, από επιχειρήσεις συνδεόμενες οικονομικώς μεταξύ τους, πρέπει να εκτιμάται συνολικώς, λαμβανομένων υπόψη όλων των σχετικών παραγόντων της συγκεκριμένης υπόθεσης, στους οποίους  περιλαμβάνονται, ιδίως, η ταυτότητα ή ο βαθμός ομοιότητας των σχετικών προϊόντων και η ταυτότητα ή ο βαθμός ομοιότητας (οπτικής, ηχητικής και εννοιολογικής) των σημάτων, η συνολική δε εκτίμηση συνεπάγεται κάποια αλληλεξάρτηση των παραγόντων αυτών, πράγμα που σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι μια μέση ή και ελαφρά ομοιότητα μεταξύ των σημάτων μπορεί να αντισταθμίζεται από την ταυτότητα ή μια έντονη ομοιότητα των σχετικών προϊόντων (πρβλ. Σ.τ.Ε. 1385- 6/2018, 1238/2015, 1746/2013, 1180/2010 επταμ., απόφαση ΔΕΚ και ήδη ΔΕΕ της 29.9.1998, C- 39/97, Canon, σκέψεις 16-17, απόφαση ΔΕΚ και ήδη ΔΕΕ της 22.6.1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, σκέψεις 18-19 κ.ά.). Εξάλλου, η σφαιρική εκτίμηση του κινδύνου σύγχυσης πρέπει, καθ’ όσον αφορά την οπτική, φωνητική ή εννοιολογική ομοιότητα των επίμαχων σημάτων, να στηρίζεται στη συνολική εντύπωση που προκαλούν τα εν λόγω σήματα, λαμβανομένων υπ’ όψη ιδίως των διακριτικών και κυρίαρχων στοιχείων τους. Συγκεκριμένα, από το γράμμα του άρθρου 4 παρ. 1 περιπτ. β’ του ν. 2239/1994, που χρησιμοποιεί την διατύπωση «… υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του κοινού …», συνάγεται ότι ο τρόπος με τον οποίον ο μέσος καταναλωτής των οικείων προϊόντων ή υπηρεσιών προσλαμβάνει τα σήματα, παίζει καθοριστικό ρόλο για τη συνολική εκτίμηση του εν λόγω κινδύνου. Ο μέσος καταναλωτής προσλαμβάνει συνήθως ένα σήμα ως όλον και δεν επιδίδεται σε εξέταση των διαφόρων λεπτομερειών του (πρβλ. Σ.τ.Ε. 2943/2013 και, μεταξύ άλλων, αποφάσεις ΔΕΚ και ήδη ΔΕΕ SABEL, σκέψη 23 και Lloyd Schuhfabrik Meyer, σκέψη 25, καθώς και την διάταξη της 28ης Απριλίου 2004, C-3/03 Ρ, Matratzen Concord GmbH κατά ΓΕΕΑ, σκέψη 29). Στη συνολική εντύπωση που δημιουργεί ένα σύνθετο σήμα στη μνήμη του σχετικού κοινού ενδέχεται, υπό ορισμένες συνθήκες, να κυριαρχούν ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία που συναποτελούν το σήμα αυτό. Εντούτοις, το κυρίαρχο στοιχείο μπορεί να αποτελέσει το μοναδικό κριτήριο για την εκτίμηση της ομοιότητας, μόνο στην περίπτωση που όλα τα άλλα συστατικά στοιχεία του σήματος είναι αμελητέα (βλ. αποφάσεις ΔΕΚ και ήδη ΔΕΕ της 3ης Σεπτεμβρίου 2009, C-498/07 Ρ, Aceites del SurCoosur/Koipe, σκέψη 62, ΓΕΕΑ κατά Shaker, σκέψεις 41 και 42 και Nestle κατά ΓΕΕΑ, σκέψεις 42 και 43). Εξάλλου, ταυτότητα με προγενέστερο σήμα συνιστά η πιστή ή κατά τα κύρια μέρη αυτού αντιγραφή  ενώ ομοιότητα αποτελεί η ιδιαίτερη προσέγγιση του σήματος προς άλλο σήμα, η οποία σε συνάρτηση με την οπτική και ηχητική εντύπωση που προκαλεί, άσχετα , με τις επί μέρους ομοιότητες και διαφορές των δύο σημάτων, είναι δυνατό να δημιουργήσει στον μέσο κοινό καταναλωτή σύγχυση, σχετικά με την προέλευση των προϊόντων από ορισμένη επιχείρηση (πρβλ. Σ.τ.Ε. 3550/2008, 2756/2006 7μ., 4195/2005, 239/1994). Περαιτέρω, κατά την έννοια της προμνησθείσας διάταξης του άρθρου 4 παρ.1 περ. β’ του ανωτέρω νόμου, στην περίπτωση που τα συγκρινόμενα σήματα αποτελούνται από λέξεις και απεικονίσεις, δεν αποκλείεται, παρά την ομοιότητα του λεκτικού στοιχείου τους, αυτά να διαφοροποιούνται επαρκώς από τις απεικονίσεις που συνοδεύουν τις λέξεις, έτσι ώστε να αποκλείεται η πρόκληση σύγχυσης σε σχέση με την προέλευση των διακρινομένων προϊόντων (πρβλ. Σ.τ.Ε. 2448/2009, 2637-8/2007, 186/2005). Παρόμοια, δε, είναι τα προϊόντα, τα οποία προορίζονται να διακρίνουν τα συγκρινόμενα σήματα, όταν προορίζονται για σκοπούς ή χρήσεις παρεμφερείς και απευθύνονται στον ίδιο κύκλο καταναλωτών (πρβλ. Σ.τ.Ε. 1213/2017, 3014/2009 7μ„ 1135/2008, 2756/2006 7μ., 2601/2002). Για την εκτίμηση της ομοιότητας των επίμαχων προϊόντων πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη όλοι οι ασκούντες επιρροή παράγοντες που χαρακτηρίζουν τη σχέση μεταξύ των προϊόντων αυτών, όπως ειδικότερα, η φύση, ο προορισμός, η χρήση, καθώς και ο ανταγωνιστικός ή συμπληρωματικός χαρακτήρας τους (πρβλ. Σ.τ.Ε. 1213/2017, απόφαση ΔΕΕ της 21ης Ιανουάριου 2016, C-50/15 Ρ, Kurt Hesse σκέψη 21, απόφαση ΠΕΚ της 13ης Δεκεμβρίου 2004, Τ-8/03, ΕΙ Corte Ingles S.A. σκέψη 41 κ.α.).

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας προκύπτουν τα ακόλουθα: Στις 28.7.2010, η προσφεύγουσα κατέθεσε στο καθ’ ου η προσφυγή το με αριθμό ………… ημεδαπό λεκτικό σήμα, με απεικόνιση και ορισμένη έγχρωμη σύνθεση, που αποτελείται από τις λέξεις …………. σε τέσσερα επίπεδα, στο πρώτο εκ των οποίων βρίσκεται η λέξη ……….  που αποδίδεται με μεγάλους, άνισους σε μέγεθος, λευκούς και μεγενθυμένους λατινικούς, τυπογραφικούς χαρακτήρες, στο δεύτερο βρίσκονται οι λέξεις ……. με μικρότερους, λευκούς, λατινικούς, τυπογραφικούς χαρακτήρες, στο τρίτο η λέξη …….. με ακόμα μικρότερους, λευκούς, τυπογραφικούς χαρακτήρες και στο τέταρτο επίπεδο βρίσκονται οι λέξεις ………. με ακόμα μικρότερους, λευκούς και πλάγιους, τυπογραφικούς χαρακτήρες. Το ένδικο σήμα, πέρα από τα ανωτέρω λεκτικά στοιχεία αποτελείται από εικαστικά στοιχεία και ορισμένη έγχρωμη σύνθεση. Συγκεκριμένα, το ένδικο σήμα συνίσταται σε ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο σχήμα, χωρισμένο σε δύο τετράγωνα διαφορετικού χρώματος, το αριστερό με φόντο μαύρο και το δεξί με γκρι. Στο μαύρο τετράγωνο τίθεται σε λευκό χρώμα ένας λευκός, ευμεγέθης κύκνος και στο γκρι τετράγωνο σε παράλληλη διάταξη, σε τέσσερις γραμμές, διαφορετικού μήκους, τίθεται σε λευκή γραφή η φράση …….  όπως ανωτέρω περιγράφεται. To σήμα αυτό κατατέθηκε για να διακρίνει προϊόντα υπαγόμενα στην κλάση34: Καπνός ακατέργαστος ή κατεργασμένος. Αναπτήρες, σπίρτα, είδη για καπνιστές. Πυρεία και 35 Διαφήμιση, διαχείριση εμπορικών υποθέσεων, διοίκηση εμπορικών επιχειρήσεων, εργασίες γραφείου. Η εν λόγω δήλωση απορρίφθηκε από τη Διοικητική Επιτροπή Σημάτων, με την υπ’ αριθμ. 2790/11.4.2011 (προσβαλλόμενη) απόφαση, με την αιτιολογία, μεταξύ άλλων, ότι στο υπό κρίση σήμα τη δεσπόζουσα και κυρίαρχη ένδειξη αποτελεί η ένδειξη, οι λοιπές λέξεις είναι περιγραφικές – δηλωτικές του είδους, της ποιότητας και των ιδιοτήτων των διακρινόμενων προϊόντων, ενώ η επωνυμία της δηλούσας εταιρίας, που αποτελεί και κατοχυρωμένο σήμα της, είναι γραμμένη με πολύ μικρά, σχεδόν δυσανάγνωστα γράμματα. Περαιτέρω, όπως έκρινε η Δ.Ε.Σ., το σήμα που κατέθεσε η προσφεύγουσα ταυτίζεται, ως προς την προέχουσα ένδειξή του …. με το με αριθμό ………../1-4-1996 κοινοτικό σήμα …..  το οποίο ανήκει στην εταιρία ……………., που εδρεύει στη Στοκχόλμη (………….., Stockholm) και διακρίνει προϊόντα στις κλάσεις 4, 18 και 34, με συνέπεια από την ομοιότητα των προϊόντων της κλάσης αυτής, να υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης και παραπλάνησης στο καταναλωτικό κοινό και συσχέτισης μεταξύ των επιχειρήσεων από όπου τα συγκεκριμένα προϊόντα προέρχονται. Ήδη, η προσφεύγουσα, με την κρινόμενη προσφυγή, όπως αυτή αναπτύσσεται με το νομοτύπως υποβληθέν υπόμνημα, ζητεί την ακύρωση, άλλως τη μεταρρύθμιση της προσβαλλόμενης απόφασης, ισχυριζόμενη ότι ουδεμία ομοιότητα στην ονομασία υφίσταται μεταξύ του σήματός της και του προγενέστερου σήματος. Συγκεκριμένα, η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι το σήμα της αποτελείται από έξι (6) λέξεις, χωρίς λεκτική ομοιότητα ως προς το δεύτερο λεκτικό τμήμα των δύο σημάτων, φέρει ειδικό σχεδίασμά και άνισα σε μέγεθος γράμματα, έχει ορισμένη έγχρωμη σύνθεση και δεν υφίσταται ομοιότητα και κίνδυνος σύγχυσης στο καταναλωτικό κοινό. Διατείνεται δε ότι το προγενέστερο σήμα αποτελείται από μία λέξη, η οποία προφέρεται διαφορετικά (… ) στις γερμανόφωνες χώρες, έναντι του δικού της σήματος και της προφοράς του στην ημεδαπή (……), με αποτέλεσμα τούτο να διαφοροποιείται ηχητικά ουσιωδώς ως προς τη συνολική εντύπωση που δημιουργεί. Περαιτέρω, η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι η λέξη ….  έχει κατοχυρωθεί σε πολλά σήματα και σε πολλές κλάσεις, ενώ το σύνθετο λεκτικό σήμα που κατέθεσε διαφοροποιεί επαρκώς την οπτική και ηχητική συνολική εντύπωση αυτού, ώστε να μην δημιουργεί σύγχυση ως προς την προέλευση του προϊόντος από συγκεκριμένη επιχείρηση. Εξάλλου, κατά τους ισχυρισμούς της, το δηλωθέν σήμα διαφοροποιείται επαρκώς και από την απεικόνιση που το συνοδεύει, ενώ προορίζεται να διακρίνει συγκεκριμένα προϊόντα της κλάσης 34 (φίλτρα καπνού), όπως προκύπτει και από την ανάγνωση αυτού. Επιπλέον, η προσφεύγουσα επικαλείται ότι η επωνυμία της …… , η οποία αναγράφεται στο σήμα, έχει λάβει έγκριση από την Δ.Ε.Σ. για τις κλάσεις 34 και 35 και δεν είναι δυσανάγνωστη, δεδομένου ότι αναγράφεται ως ιδιαίτερο προσδιοριστικό στοιχείο, ώστε να ξεχωρίζει από το γενικότερο σήμα, ταυτόχρονα όμως να αποκλείει όμως κάθε μορφής σύγχυση. Τέλος, η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι με το υπόμνημά της ενώπιον της Δ.Ε.Σ., το οποίο και προσκομίζει, παραιτήθηκε των λοιπών προϊόντων της κλάσης 34 και περιόρισε το προς κατάθεση σήμα της στην κλάση αυτή μόνο για «είδη για καπνιστές, φίλτρα καπνού». Προς απόδειξη των ισχυρισμών της η προσφεύγουσα επικαλείται και προσκομίζει τα εξής: α) το από 26.1.2011 υπόμνημα που κατέθεσε ενώπιον της Δ.Ε.Σ., β) το υπ’ αριθμ. 010153781 πιστοποιητικό καταχώρισης του κοινοτικού σήματος ……, γ) την υπ’ αριθμ. 161161 δήλωση του ημεδαπού εμπορικού σήματος …….. και δ) – V-\ αντίγραφα των κατοχυρωμένων εμπορικών σημάτων: i. …. ,ii). …. , iii. ….. , iv. …..  v. ….. vi. ………vii. ……. , viii. …….. ix. ……., x…….

  1. Επειδή, από την αντιπαραβολή των συγκρινόμενων σημάτων διαπιστώνεται ότι το ένδικο σήμα, συνίσταται στη λεκτική ένδειξη ………..  σε συνδυασμό με απεικόνιση, η οποία περιέχει παραλληλόγραμμο σχήμα, χωρισμένο σε δύο τετράγωνα διαφορετικού χρώματος, το αριστερό με φόντο μαύρο, στο οποίο αποτυπώνεται ένας λευκός, ευμεγέθης κύκνος και το δεξί με γκρι, στο οποίο αποτυπώνονται σε παράλληλη διάταξη, διαφορετικού μήκους, σε τέσσερα επίπεδα, στο πρώτο εκ των οποίων βρίσκεται η λέξη ……..  που αποδίδεται με μεγάλους, άνισους σε μέγεθος, λευκούς και μεγενθυμένους λατινικούς, τυπογραφικούς χαρακτήρες, στο δεύτερο οι λέξεις ……. με μικρότερους, λευκούς, λατινικούς, τυπογραφικούς χαρακτήρες, στο τρίτο η λέξη …… με ακόμα μικρότερους, λευκούς, τυπογραφικούς χαρακτήρες και στο τέταρτο επίπεδο βρίσκονται οι λέξεις …….. με ακόμα μικρότερους, λευκούς και πλάγιους, τυπογραφικούς χαρακτήρες. Τα δύο συγκρινόμενα σήματα περιλαμβάνουν, ως προς το λεκτικό μέρος, μόνο την ένδειξη …….., με διαφορετική απεικόνιση, ήτοι το μεν …………../1.4.1996 κοινοτικό σήμα περιλαμβάνει μόνο την λέξη …….. , η οποία αναγράφεται με μεσαίου μεγέθους γράμματα, σε μαύρο χρώμα, το δε ένδικο σήμα περιέχει την απεικόνιση ενός κύκνου εντός τετραγώνου και σε δεύτερο τετράγωνο παραπλεύρως τη λέξη ……  με λευκά μεγάλα γράμματα, άνισα σε μέγεθος, η οποία συνοδεύεται και από τις λέξεις …….. . Η ανωτέρω περιγραφόμενη ιδιαίτερη απεικόνιση που συνοδεύει το σήμα της προσφεύγουσας συνιστά κυρίαρχο στοιχείο αυτού και επιδρά αποφασιστικά στη διαφοροποίηση των εν λόγω σημάτων. Περαιτέρω, παρόλο που τα υπό σύγκριση σήματα διαλαμβάνουν την κοινή λεκτική ένδειξη ………. η οποία ως έννοια τυγχάνει ευρείας χρήσης, στο σήμα της προσφεύγουσας αποδίδεται με διαφορετικό τρόπο, όπως αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω (ήτοι με λευκά διαφορετικού μεγέθους μεταξύ τους και με μεγάλο μέγεθος γραμματοσειράς γράμματα ενώ, εξάλλου, την τελική ηχητική εντύπωση σε αυτό δίνει η προσθήκη της λεκτικής ένδειξης ………….  που δεν συναντάται στο προκατατεθέν σήμα και η οποία επιδρά αποφασιστικά στη διαφοροποίηση των ανωτέρω σημάτων. Επιπλέον, καθοριστική για την αποτροπή σύγχυσης του κοινού είναι και η ευκρινής αναγραφή της κατοχυρωμένης επωνυμίας της προσφεύγουσας επί του σήματος. Κατόπιν τούτων, το Δικαστήριο κρίνει ότι τα αντιπαραβαλλόμενα σήματα διαφοροποιούνται επαρκώς κατά τη συνολική οπτική και ηχητική εντύπωση, που προσδίδουν στον μέσο καταναλωτή και, συνεπώς, δεν υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης του καταναλωτικού κοινού, ως προς την εμπορική προέλευση των διακρινόμενων με τα ανωτέρω σήματα προϊόντων, ούτε κίνδυνος συσχέτισης αυτών, κατά την έννοια του άρθρου 4 του ν. 2239/1994, όπως βάσιμα υποστηρίζει η προσφεύγουσα εταιρία. Εξάλλου, αναφορικά με την κλάση 34, ναι μεν υφίσταται εν μέρει ταυτότητα των προσδιοριζόμενων με τα επίμαχα σήματα προϊόντων, το ένδικο σήμα, όμως, προορίζεται να διακρίνει μόνο τα προϊόντα που αφορούν «είδη για καπνιστές, φίλτρα καπνού», όπως εμφανώς περιγράφεται και με τη λέξη «FILTER», ήτοι ειδικά προϊόντα, στα πλαίσια της επιχειρηματικής δραστηριότητας της προσφεύγουσας. Επομένως, η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων, η οποία με την προσβαλλόμενη απόφασή της δέχθηκε τα αντίθετα απορρίπτοντας τη δήλωση κατάθεσης του ένδικου σήματος της προσφεύγουσας προς διάκριση προϊόντων και υπηρεσιών της κλάσης 34, εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε τις προαναφερθείσες διατάξεις και εσφαλμένα εκτίμησε τα πραγματικά περιστατικά, για τον λόγο δε αυτόν η σχετική απόφασή της πρέπει να ακυρωθεί.
  2. Επειδή, κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η κρινόμενη προσφυγή πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία απορρίφθηκε η υπ’ αριθμ. ………../28.7.2010 δήλωση καταχώρισης του ημεδαπού σήματος της προσφεύγουσας ………..  με απεικόνιση και ορισμένη έγχρωμη σύνθεση, για προϊόντα της κλάσης 34. Περαιτέρω, πρέπει να αποδοθεί στην προσφεύγουσα το καταβληθέν παράβολο, κατ’ άρθρο 277 παρ. 9 εδ. α’ του Κωδ.Διοικ.Δικ., ενώ εκτιμωμένων των περιστάσεων, να απαλλαγεί το καθ’ ου από τα δικαστικά έξοδα της προσφεύγουσας, κατ’ άρθρο 275 παρ. 1 εδ. ε’ του ιδίου Κώδικα.

 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Δέχεται την προσφυγή.

Ακυρώνει την υπ’ αριθμ. ……/11.4.2011 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων (Δ.Ε.Σ.), με την οποία απορρίφθηκε η υπ’ αριθμ. ……./28.7.2010 δήλωση για καταχώριση του ημεδαπού σήματος της προσφεύγουσας.

Δέχεται την υπ’ αριθμ. ……/28.7.2010 δήλωση για καταχώριση του ημεδαπού σήματος της προσφεύγουσας………  με απεικόνιση και ορισμένη έγχρωμη σύνθεση, για προϊόντα της κλάσης 34.

Διατάσσει την απόδοση του καταβληθέντος παραβόλου στην προσφεύγουσα.

Απαλλάσσει το καθ’ ου από τα δικαστικά έξοδα της προσφεύγουσας. Η διάσκεψη του Δικαστηρίου έγινε στην Αθήνα στις 15-4-2019 και η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, στον ίδιο τόπο κατά την έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της 20-05-2019. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ